1. Stimuleert TOLK ook andere ontwikkelingsgebieden?

Antwoord: Ja, het stimuleert ook de denkontwikkeling. Taal en denken hangen samen. Kinderen leren taal begrijpen en gebruiken die verwijst naar wat ze weten. De manier waarop het kind nieuwe informatie in zich opneemt hangt enerzijds af van wat het al weet en anderzijds van het taalaanbod door ouders. Ouders ordenen de wereld van een kind door te benoemen wat het kind denkt en ziet. Zo leert een kind voorspellen en zaken los te zien van het hier en nu.

2. Moeten intermediairs een programma van bijscholing volgen?

Antwoord: Ja, dat is aan te raden. We gaan ervan uit dat intermediairs voldoende professionele basiskennis en kunde in huis hebben. Maar extra informatie over het gebruik van TOLK in de praktijk maakt flexibele inzet van de methode gemakkelijk. KLIK-Onderwijsondersteuning geeft daartoe workshops en studiedagen (ook op locatie).

3. Is TOLK alleen voor allochtone ouders?

Antwoord: Nee, TOLK is voor alle ouders van in de taalontwikkeling bedreigde kinderen.

4. Is TOLK te gebruiken als volledige therapie?

Antwoord: Ja en nee, tolk is goed te gebruiken als onderdeel van taaltherapie bij tos. Voor lichte problematiek kan volstaan worden met alleen indirecte therapie. TOLK is een vorm van communicatieve taaltherapie zoals dikwijls in de logopedische praktijk wordt gehanteerd. Door inschakeling van de ouder vergroot men het effect van de therapie aanzienlijk. Het gaat om indirecte therapie. Met TOLK kan men ouderbetrokkenheid vormgeven. TOLK voor taaltherapie! biedt de mogelijkheid om therapiedoelgericht in de logopedische sessie te werken met de ouder en het kind. Therapiedoelen zijn: communicatieve vaardigheden, woordenschat, zinsbouw, taal-denken.

5. Kunnen ouders ook zelf de films bestellen?

Antwoord: Nee, dat kan niet.

6. Wat is het verschil tussen TOLK en de methode Hanen?

Antwoord: TOLK wil ouders bewust maken van het belang voor de (moeder)taalontwikkeling van het veel blootstellen van hun kind aan rijk en gevarieerd taalaanbod. Bij Hanen gaat het om een therapeutische benadering die het gedrag van de ouder stuurt. TOLK maakt ouders bewust van dagelijks veel een op een goede manier communiceren met hun kind (taal aanbieden, overnemen en goed terug geven, luisteren en kijken). Het gaat om het meer blootstellen aan afgestemd taalaanbod. Met de methode Hanen zoekt de therapeut samen met de ouders een weg om te communiceren met hun kind waarvan is vastgesteld dat het een beperkt vermogen tot communicatie heeft. Het is een specifieke aanpak die erop gericht is om hindernissen op weg naar een goede communicatie uit de weg te ruimen.

7. Bestaat er een schriftelijke versie van TOLK voor taaltherapie!?

Antwoord: Nee. TOLK betrek ouders bij taaltherapie! is alleen een digitale uitgave ten behoeve van de logopedische behandeling van taalachterstand. Echter, bij aanschaf wordt een set boekjes van TOLK voor taalontwikkeling! meegeleverd.