Intermediairs

TOLK berust op de inbreng van intermediairs. Zij kunnen met ouders in gesprek gaan over hoe de taalontwikkeling van hun kind, in de thuissituatie, effectief kan worden gestimuleerd. De filmscènes uit TOLK zijn geen vanzelfsprekend voorbeeld om te volgen. Ze bieden een naturel anker om over in gesprek te gaan. Goede en minder goede momenten illustreren hoe thuis op gevarieerde manier gepraat kan worden over onderwerpen die de leefwereld van ouder en kind raken.

Intermediairs zijn al diegene die werken met ouders van jonge kinderen zoals leidsters, leerkrachten, wijkverpleegkundigen, logopedisten, bibliothecarissen en maatschappelijk werkers. Logopedisten kunnen optreden als intermediair als het gaat over therapeutisch gebruik. Logopedisten kunnen ook optreden als expert op het gebied van taalstimulering en ouderbetrokkenheid en zo andere professionals ondersteunen in het gebruik van TOLK.

Scholing

Intermediairs hoeven niet gecertificeerd te zijn. TOLK bouwt voort op de kennis en kunde van de intermediair. Een korte scholing in de vorm van een workshop of studiedag is voor gebruikers aan te raden.

Gebruiksmogelijkheden

De werkwijze is te gebruiken als aanvulling op of als invulling van de oudercomponent van VVE programma’s zoals Kaleidoscoop, Piramide, Startblokken enz.. Het kan onderdeel uitmaken van programma’s voor ouderbetrokkenheid zoals VVE-thuis, Opstap, VoorleesExpress, enz.. De methode is geschikt voor ondersteunende activiteiten van consultatiebureaus, kinderdagverblijven en in programma’s voor maatschappelijke emancipatie. TOLK is bijzonder geschikt om te verwerken in curricula van opleidingen tot professional in de genoemde werkvelden. Te denken valt aan HBO opleidingen en beroepsonderwijs binnen ROC’s. De films maken geen inbreuk op bestaande programma’s maar dienen als hulpmiddel om te verduidelijken. Het voegt iets toe zonder afbreuk te doen aan het systeem en de volgorde van wat er ligt. TOLK voor taaltherapie! is specifiek te gebruiken voor taaltherapie in de logopedische praktijk.

Waar is TOLK te gebruiken?

 • 1

  voorschoolse-educatie

  gericht op ouders met kinderen van 1 t/m 3 jaar: peuterspeelzalen, kinderdagopvang, IKC.

 • 2

  basisonderwijs

  gericht op ouders met kinderen van 4 t/m 10 jaar: basisscholen, brede scholen, passend onderwijs, speciaal onderwijs.

 • 3

  (preventieve) gezondheidszorg

  consultatiebureau, schoolartsenpraktijk, audiologisch centrum, kinderartsenpraktijk, GGD.

 • 4

  jeugdzorg

   

 • 5

  instellingen voor maatschappelijke emancipatie

  inburgering, sociaal cultureel werk, bibliotheken.

 • 6

  MBO en HBO opleidingen

  die werkers in het veld scholen en bijscholen

 • 7

  Logopediepraktijk

  TOLK betrek ouders bij taaltherapie!